menu
top lua chon hau can tmdt tot nhat
top lua chon hau can tmdt tot nhat
top lua chon hau can tmdt tot nhat

Việc phát triển TMĐT là một trong những yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên việc https://e-commerce.vn/thiet-ke-website-thuong-mai-dien-tu-chuyen-nghiep-va-hieu-qua/ phát triển TMĐT cũng cần phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Thị trường TMĐT Việt Nam hiện nay đang bị chi phối bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Đáng chú ý một số doanh nghiệp xuất phát điểm là doanh nghiệp Việt Nam nhưng khi thành công chi tiet thì được nước ngoài mua lại hoặc do pháp nhân nước ngoài nắm cổ phần chi phối.

Điển hình như sàn Tiki vốn là một sàn bản địa Việt Nam, đến cuối năm 2020 vốn ngoại tại sàn này đã chiếm gần 55%, và đến 2021 sàn này chuyển 90,5% cổ phần cho pháp nhân Tiki Global của Singapore. Như vậy, Tiki đã trở thành doanh nghiệp Singapore. Tương tự, sàn Sendo xuất phát điểm là doanh nghiệp Việt Nam, nhưng https://e-commerce.vn/thi-truong-thuong-mai-dien-tu-buc-pha-manh-trong-nam-2022/ đến cuối năm 2020 vốn ngoại