T?i ?u hóa Công c? tìm ki?m là quá trình ?òi h?i nhi?u th?i gian. Các công ty nh? hay th?m chí các doanh nghi?p l?n mà không có m?t nhân viên SEO gi?i thì r?t c?n ??n s? giúp s?c c?a công ty SEO – nh?ng ng??i có ?? ki?n th?c, th?i gian và s? chuyên tâm ?? hi?u h?t các s?c thái c?a SEO và tác ??ng SEO vào chi?n l??c Online c?a doanh nghi?p.