menu
Sohbet Chat
Sohbet Chat
?leti?imin insan hayat? ve sohbet ile birlikte ba?lamas? ve insanlar?n gerekliliklerini yerine getirmesi son derece önemli bir konudur. ?leti?im insanl???n olu?umundan bu yana var olan sohbet ile birlikte geli?imini sürekli devam ettiren, kendisini dillere ay?ran ve her topluma özel olan bir kuramd?r. Sohbet ve ileti?im sayesinde günlük ihtiyaçlar?m?z? görebiliyor ve dü?üncelerimizi ba?kalar?na aktarabiliyoruz.

Sohbet

İletişimin insan hayatı ve sohbet ile birlikte başlaması ve insanların gerekliliklerini yerine getirmesi son derece önemli bir konudur. İletişim insanlığın oluşumundan bu yana var olan sohbet ile birlikte gelişimini sürekli devam ettiren, kendisini dillere ayıran ve her topluma özel olan bir kuramdır. Sohbet ve iletişim sayesinde günlük ihtiyaçlarımızı görebiliyor ve düşüncelerimizi başkalarına aktarabiliyoruz.