menu
khoadientuad21
khoadientuad21
Khóa ?i?n t? giúp b?n vân tay, ch?t các d? li?u ?i?n t? và ?i?u khi?n máy tính. Tuy nhiên, khóa c?ng có m?t s? tính n?ng khác nh?:

khoadientuad21

Khóa điện tử giúp bạn vân tay, chốt các dữ liệu điện tử và điều khiển máy tính. Tuy nhiên, khóa cũng có một số tính năng khác như:

 

* Khóa cua dien tu cho phép người dùng có thêm thông tin vào máy tính

 

* Khóa điện tương giao cho phép chuyển được dòng người trong và ngoài không gian (toàn bản)

 

 #khoa_dien_tu #khóa_điện_tử #khóa_điện_tử_vân_tay  #ổ_khóa_điện_tử #o_khoa_dien_tu

khoa tu van tay

khoa dien tu

https://lockernlock.vn/