menu
May nuoc nong nang luong mat troi
May nuoc nong nang luong mat troi
Máy n??c nóng n?ng l??ng m?t tr?i ?ang ngày càng ???c s? d?ng r?ng rãi ? các ?ô th?. M?c dù không ph?i là thi?t b? tiêu th? n?ng l??ng (?i?n, gas) nh?ng vi?c s? d?ng hi?u qu? bình n??c nóng n?ng l??ng m?t tr?i c?ng s? giúp các gia ?ình ti?t ki?m chi phí n?ng l??ng và nâng cao tu?i th? c?a máy.