Binh nuoc nong nang luong mat troi
Bình n??c nóng n?ng l??ng m?t tr?i là m?t h? th?ng làm nóng n??c s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i, hoàn toàn không tiêu th? ?i?n. Trong ?i?u ki?n khí h?u nhi?t ??i nh? Vi?t Nam, ngu?n n?ng l??ng m?t tr?i s? d?ng h?u nh? quanh n?m …